PROGRAMA DEL CURS DE DID└CTICA DE LES MATEM└TIQUES (ENSENYAMENT SECUNDARI)
Professor: Josep M. Fortuny 
PrÓctiques F˛rum Objectius M˛duls Planificació Metodologia Avaluació Calendari Llista Si hi accediu trobareu la resposta als dubtes que plantegeu Podeu consultar el concepte que us interessi, amb ajuts interactius

Objectius

Els objectius que persegueix l'assignatura són:

  1. Presentar perspectives sobre les finalitats de l'educació matemàtica.
  2. Presentar els elements bàsics del pensament curricular.
  3. Analitzar les activitats matemàtiques des de diferents perspectives.
  4. Introduir reflexions actuals sobre l'avaluació en matemàtiques.
Blocs Sessions Continguts Documents Enllašos Guies treball Presentacions Módulos Profesionales
1. MatemÓtiques
Educaciˇ
Societat
1. Professiˇ Cas1 Situaciˇ       ¿Qué es actuar como profesor/a de Matemáticas?
2. Cultura Aspectes Enculturació Canals AnÓlisis Enfocs ¿Cómo introducir la modelización en el aula?
3. Context Epistemologia Finalitats Mesura     ¿Por qué considerar la Historia?
2. Disseny Curricular 4. Curriculum Cas 2 Dimensions Ensenyar   Anàlisis  ¿Qué hay que hacer?, ¿qué es lo que no vale?
5. Processos Resolució de Problemes Espai
/heurística
a Classe Processos Modelització Innovaciˇ ¿Cómo analizar problemas y producciones concretas de alumnos?
6. Continguts Estimar SÝmbols Aspectes Proposta
didàctica
Educació i Geomètria ¿Cómo ayudar a conjeturar en el aula?
3. Activitats Interacciˇ Aprenentatge 7. LL Text AnÓlisis Dificultats Aprenentatge     ¿Cómo usar los juegos de estrategia en la clase de matemáticas?
8. Materials   Laboratori   AnÓlisis Interm@tes ¿Qué teorias son útiles para la educación matemática?
9. Interacciˇ Cas 3 Comunicació     Construcciˇ ¿Cómo gestionar la dinámica de clase?
4. Avaluciˇ CompetŔncies. Professionalitzaciˇ 10. Gestiˇ Qualitat     Activitats   ¿Cómo atiendes la diversidad en tus aulas?
11.Competències  Cas 4 CompetŔncies Politges Concepcions Avaluació ¿Cómo se pueden regular los procesos de enseñanza y aprendizaje?
12. Perfil Indicadors     Perfil prof   ¿ Qué modelo sigues para planificar tu intervención en el aula?
13. Millora       Seguiment   ¿Cómo observa y analiza su actuación en el aula?

Metodologia

La metodologia de treball general que es proposa per a l'assignatura es basa en l'estudi individualitzat i en grup, per realitzar algunes de les activitat d'avaluació continuada a partir de casos paradigmàtics que es presentaran a l'inici dels mòduls i dels documents de treball. Es tracta d'anar fent aproximacions successives a les respostes a les problemàtiques formulades en els casos. En un primer nivel, de manera ingènua segons les vostres visions espontànies. En un segon nivell de reflexió sobre les respostes, cal que cerqueu informació bibliogràfica i la compartiu, i en un tercer nivell integrar les diferents aportacions de discussió i presentació de classe per donar una resposta més professional. S'espera que l'assimilació dels continguts per part dels/les estudiants es faci a partir d'un estudi crític i d'exploració i que per la complementació d'aquest s'utilitzi la documentació complementària recomanada, així com aquelles referències que, durant el curs, siguin facilitades a l'aula per part del professor i els companys i companyes (bibliografia, articles i enllaços a Internet). Un altre aspecte fonamental per al vostre aprenentatge serà el seguiment actiu dels espais virtuals comuns de l'aula (fòrum i debat).
Com a part fonamental del treball en la matèria es proposen, durant el quadrimestre, la realització de 4 Proves d'avaluació continuada-PACs (amb obtenció de nota) i activitats individuals i en grup (sense obtenció de nota específica, però no per això menys important.
Recomanacions per l'estudi
Algunes recomanacions concretes per al treball de l'assignatura:
§ Anàlisis exploratòria del mòdul.
§ Lectura i treball analític i comprensiu sobre els continguts a partir de les orientacions d'estudi que faci el professor, relacionant les informacions del material, amb els coneixements que de la matèria o matèries afins es posseeixin i la pròpia experiència professional.
§ Durant el treball dels continguts és molt recomanable anar plantejant els dubtes que vagin sortint al professor i als companys/es de l'aula per mitjà del fòrum. No has de quedar-te esperant a que un altre exposi el dubte, sigues tu mateix i pregunta. La teva participació i implicació en els espais de l'aula és importantíssima per al bon desenvolupament del teu procés d'aprenentatge i el dels altres. Aprendre dels altres i que els altres aprenguin de tu, del seus i dels teus coneixements i de les seves/teves experiències, també és la proposta d'aquesta assignatura.
§ De forma simultània a aquesta lectura comprensiva i analítica proposem la realització de resums, quadres sinòptics, mapes conceptuals, apunts, exercicis pràctics, etc. Aquest tipus d'informació també pot intercanviar-se amb els companys, a partir del fòrum de l'aula, de la comunicació mitjançant la bústia personal o fins i tot amb la creació de grups d'estudi (opció grups del campus).
§ El treball sobre els continguts serà més enriquidor i s'orientarà a la pràctica professional del pedagog si es fa una anàlisi paral·lela dels problemes i solucions que es plantegen en el material, si es detecten els elements més importants per aquesta pràctica professional. En definitiva, si el que s'aprèn s'aplica i analitza dins d'una realitat educativa propera, sempre que sigui possible.
T'anirà molt bé utilitzar el fòrum per a intercanviar opinions sobre les activitats o sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura o el funcionament de l'aula. De fet, i com ja s'ha apuntat anteriorment, tots tindríem que aprofitar aquest espai per construir conjuntament alguns dels coneixements de l'assignatura. El fòrum és de tots, l'has d'utilitzar.
El debat s'utilitzarà per a treballar continguts a partir de propostes més dirigides pel professor. Per suposat que en aquest espai també es requeriran i seran necessàries les teves aportacions. Les dinàmiques de debat proposades es faran a només una part dels estudiants en cada activitat. D'aquesta forma no es sobrecarregarà de treball i a més es potenciaran les intervencions de qualitat en els espais de comunicació de l'aula.

Bibliografia

C. Alsina et altri (1995). Ensenyar Matemàtiques, Graó. Barcelona
M. C. Chamorro (Coord) (2003). Didáctica de las Matemáticas, Pearson, Madrid
L. Rico (Coord) (1997). La educación matemática en la enseñanza secundaria. ICE_UAB; Horsori, Barcelona

Avaluació

L'estudiant pot optar per seguir l'avaluació continuada o bé pot optar per l'estudi individual i la realització d'una prova final. L'elecció d'una o altra opció és una decisió lliure de cada estudiant.
L'avaluació continuada consistirà en la realització i entrega de 4 Pràctiques d'Avaluació Continuada presentades en la "Planificació" de l'aula a més de les intervencions en els espais comuns de l'aula Fòrum i Debat a classe. Cada una de les PACs respondrà als continguts treballats fins el moment en què es lliuren i consistirà en l'elaboració en un grup de 3 persones d'un informe professional que recollirà les diferents respostes a la problemàtica presentada en els casos que inicien els mòduls. Cada informe partirà de les primeres reaccions col·lectives publicades en el fòrum i de les successives explicacions, debats, activitats i lectures proposades al llarg del mòdul. Aquest informe es lluirà en format de word i s'acompanyarà d'una presentació en ppt. Aquestes presentacions es faran publiques a la web i a més més poden ser presentades a les sessions de classe. Cada informe grupal anirà acompanyat d'una valoració i exemplificació individual d'una situació d'aprenentatge de les matemàtiques escollida lliurament. La puntuació del curs en l'opció de seguir l'avaluació continuada es completarà en la realització individual d'una prova de validació sobre els continguts de les PACs. La no presentació de qualsevol de les activitats en els terminis proposats en la Planificació comportarà la realització de la prova final.
L'Avaluació continuada dins de la metodologia de l'assignatura
Amb la proposta d'avaluació continuada d'aquesta assignatura:
§ Accediràs a les oportunitats de contrastar pràcticament els aprenentatges que vagis adquirint.
§ Comprovaràs els teus progressos en el recorregut per l'assignatura.
§ Treballaràs l'assignatura de forma regular i en dosis raonables. És convenient no deixar-ho tot per a darrera hora.
§ Serà més fàcil superar l'assignatura gràcies a la nota d'avaluació continuada i sobretot per haver treballat regularment els continguts de la matèria.
En general, les activitats d'AC demanen un procés intel·lectual que ve marcat per les següents passes : a) Interiorització i apropiació de l'activitat ; b) Aplicació a una realitat c) Justificació de les opcions preses (tant pel que fa a la posta en pràctica com a l'estructuració de l'activitat) i d) Reflexió entorn de la qüestió tractada. Aquests seran, per altra banda, els criteris que es tindran en compte en la correcció.