Full de seguiment:                

Horari Setmanal d'Estudi

Dificultats d'Aprenentatge

Lectura/Resolució/Pràctica/Consulta

Indicar dubtes sobre les tasques

Tipus

Tractament

Fer Preguntes

OMPLIR (dl19-22L,ds 9-12R,...)

Explicacions Web

Aprendre a Aprendre

Suficient

Notificacions

Eficaç

Introducció

Esquemes

Exercitació

IdeesClau

Bibliogr.

Autoavaluació

Continguts Apresos

Planificació Setmanal

Interaccions

Ho sabria fer bé

Sabria què dir No m'ha quedat clar Objectius Acompliment Incidencies

Tutor

Profe Companys

Regulació

Comentaris

Esforç+Evolució

Disposició

Moments

Tasques

Apunts

Preparació:Sint+Exam

Constància i Compr. Canvi

Nous Reptes

mes comentaris:

LLEGENDA ACLARATORIA 1/3
Omplir l'horari amb el codi indicat
Plantejar els dubtes tant de concepte com de procediment de resolució de la tasca
Indicar el si es creu que es té el nivell inicial, si les dificultats que es tenen son solventables per un mateix, si  han sigut superades,  si son essencials i de difícil superació en aquests moments
Comentari del que es cregui oportú referent al nivell de motivavió i tractament de les pròpies dificultats
Valorar el material didàctic Web, Indicar l’organització, estructuració i l’ús de tècniques de l’estudi que correspongui.
LLEGENDA ACLARATORIA 2/3
Detectar les idees principals dels temes.
Intuir els criteris d’avaluació de la prova final
Expressar la qualitat dels propis aprenentatges dels continguts.
Indicar si es formulen fites setmanals concretes i especifiques, Indicar si es compleixen, Indicar si hi ha hagué alguna incidència que afecta al desenvolupament de l’estudi, Indicar si s’han entregat les avaluacions continuades
Indicar la freqüència setmanal de les interaccions amb els consultores, tutor, companys i els tipus, així com també el seu afecte
LLEGENDA ACLARATORIA 3/3
Precisar el moment i la durada setmanal dedicat a les recuperacions i reforços
Precisar el tipus d’activitats de reforç i suport que es fan.
Especificar les ajudes demanades i rebudes
Precisar el material complementari que s’utiliza en les recuperacions
Comentaris sobre el procés i els productes d’aprenentatge
Comentaris generals sobre el propi procés de regulació i interacció
Fer una interpretació de la valoració global de la vostre evolució. Pendre el compromis de fer canvis.
Suggerir modificacions de conducta i nous itineraris d’aprenentatge.