El signe igual és important?
De quantes formes es pot escriure un número?
Quan convé codificar i descodificar?
Com puc fer recomptes i determinar possibilitats?
Com es poden veure els cossos?
Què tenen a veure les fòrmules amb la generalització?
Per a què serveix fer sistemes d'equacions? 
Què són les inequacions?
Com calcular amb el full  de càlcul? 
Com fer gràfiques amb el full  de càlcul? 
Quan un càlcul és aproximat?
Com s'arrodoneix una quantitat?
Què és la proporcionalitat?
Perque menys per menys és més?
Com s'ordenen, sumen i resten  els enters?
Com s'identifiquen les fraccions?
Com es sumen, resten i ordenen fraccions
Quin significat té el producte de fraccions?
Què significa dividir  fraccions?
Fraccions i decimals s'on el mateix?
Què és un percentatge? Quina relació hi ha entre %, decimal i fracció?
Hi ha nombres que no són fraccions?
Com mesurar àrees de manera aproximada i exacta?
Hi ha formules per a totes les àrees?
Els volums es mesuren o es calculen?
Com ens orientem?
Com mesurar angles?
Per què serveix la trigonometria?
Quan dues figures tenen la mateixa forma?
Què vol dir semblança?
Què són els factors de conversió?
Girs, translacions, simetries…i res més?
Quan cal posar coordenades?
Què és un polígon?
Com es classifiquen els triangles?
Com classifiquem els quadrilàters?
Quines corbes són importants?
Què és un políedre?
Com es pot expressar una funció?
Què són les funcions?
Com fer una bona gràfica d'una funció?
Com interpretar les taules estadístiques?
Què cal estudiar d'una funció?
Què és l'atzar? Què vol dir aleatori?
La probabilitat, pot variar segons les circumstàncies?
Histogrames o diagrames de sectors?
Què mesura la probabilitat?
Què son els teoremes?
Com calcular distancies inaccessibles? 
Quins paràmetres estadístics cal considerar? 
Fer estadística és calcular probabilitats?
Com fer una anàlisi de dades?
Què vol dir “fer una estimació”?
Conjecturar i provar és el mateix?
Per a què serveixen les equacions?
Què vol dir resoldre equacions?
On es troba l'equació de 2n grau?
Perquè serveixen les solucions d'una equació?
Com calcular mesures de manera indirecta
Una proporció és una fracció?
Com treballar les expressions algebraiques?
Com trobar solucions fixades diferents condicions?
Quan cal la proporcionalitat inversa?
Com utilitzar la calculadora?