impressio.gif (313 bytes)FITXA 0

Guia del projecte per al professor

"La matemàtica del consumidor"

INTRODUCCIÓ GENERAL I OBJECTIUS

Aquest taller d’educació del consumidor en els aspectes matemàtics del consum és una edició revisada i actualitzada del material publicat per l’Institut Català del Consum l'any 1992. Ara, amb l’ensenyament obligatori reformat, amb un nou sistema monetari a Europa i amb nombrosos canvis socials i consumeristes s’ofereix el present material pedagògic amb clars objectius educatius globalitzadors i transversals.

L' educació del consumidor constitueix sens dubte un repte important a l'escola i així ho han entès tant els responsables de l'ensenyament a Catalunya com les autoritats de l'Institut Català del Consum, que promouen des de fa temps tota una sèrie de publicacions i activitats dedicades a fer possible la concreció pedagògica d'un tema tan vital. La proposta que es presenta sota el títol general de La Matemàtica del consumidor vol oferir un material didàctic com a eix transversal en el marc de l'Ensenyament Secundari Obligatori i en el programa d'Educació d'Adults, per a fer uns tallers a classe o fer propostes de treballs individuals o col·lectius, sobre la base d'un tema del màxim interès educatiu: la matemàtica que cal que tingui present un consumidor, és a dir, tots aquells aspectes quantitatius de dades, valoracions, mesures, codis, representacions, càlculs, etc,. que si bé no exhaureixen tots els aspectes consumeristes sí que en formen part imprescindible. Fornir els futurs ciutadans-consumidors, d'aquests elements reflexius matemàtics sobre el consum és l'objectiu central que ha guiat l'obra. En l'educació matemàtica s'usen sovint molts exemples de consum per tal de reforçar els conceptes que es van aprenent. Però quasi sempre els temes consumeristes es troben dispersos i limitats, sent el seu enfocament relegat a un segon terme, en donar-se preferència als continguts pròpiament matemàtics. Aquí es planteja l'enfocament recíproc, és a dir, la tasca globalitzadora d'agafar els temes cabdals del consum i treballar la Matemàtica lligada a ells. És així com a través de la roba, el menjar, el beure, els envasos, els menús, les factures, les targetes, la publicitat, l'habitatge, el transport, etc., hom fa una revisió de la matemàtica que fóra bó que tothom tingués present en la seva vida quotidiana a la llar, al carrer, al comerç o a la localitat.

L'estructura de la proposta és tan flexible que tant pot usar-se part del material per motivar l'ensenyament matemàtic com a l'inrevés; pot emprar-se el proposat aquí per a activitats de consolidació, repàs o integració de fonaments ja donats. Per dir-ho amb un exemple, hom pot aprofitar l'explicat sobre fraccions i tants per cent per treballar els menús dietètics o pot usar el tema de la nutrició com a motor de l'estudi dels trencats.

Des del punt de vista matemàtic els continguts que es posen en solfa són: els nombres, tractament de la informació, lectura, representació i verbalització de gràfiques, combinatòria, classificacions i ordenacions, presa de decisions, control de qualitat, presa de mostres i tractament estadístic de dades, proporcionalitat directa i inversa, mesures i geometria en dues i tres dimensions, codificació i descodificació, tot mitjançant la proposta de resolució de problemes i dinàmica de taller.

Des del punt de vista del futur consumidor es toquen temes claus que admeten una aproximació quantitativa i qualitativa: anàlisi de productes d'ús i de serveis, funcionalitat d'objectes i relacions, preus, ofertes, impostos, crèdits, càlculs dietètics i de mides, lectura de factures, desplaçaments, comprensió de la informació, (codis, gràfics,...), etc.

L'esperit que ha guiat la redacció d'aquest material el podríem resumir amb el lema:

"NOMÉS AMB MATEMÀTIQUES

NO ES POT SER

UN BON CONSUMIDOR.

PERÒ SENSE MATEMÀTIQUES TAMPOC"

Els autors volen recordar els estímuls que reberen de la Sra. Rosa M. Pujol, i la Sra. Carme Rincón i del Sr. Pere Carbonell, director de l’ICC l'any 1992, per haver fet possible la primera edició d’aquest taller, ben rebuda per les escoles catalanes i, en la seva traducció al castellà, per moltes escoles de diverses Comunitats Autònomes.

S’agraeix, especialment ara al Sr. Marcel Oliveres i al Sr. Salvador Novell, director de l’Institut Català del Consum, la iniciativa de permetre una revisió i actualització del taller, tenint en compte tots els grans canvis que s’han produït en els darrers anys.

Esperem que els ensenyants trobin en aquestes fitxes un material útil i que els nois i noies que les usin trobin interessant integrar en el seu aprenentatge l'educació matemàtica i consumerista.

Claudi Alsina i Josep M. Fortuny

Autors del projecte