impressio.gif (313 bytes)1. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL

El material bàsic es composa de 15 fitxes temàtique, agrupant 3 o 4 activitats entorn del tema i 10 fitxes de suport. Els objectius, activitats i continguts són els següents:

LES FITXES TEMÀTIQUES

FITXA 1. MATEMÀTICA PERSONAL

Objectius. Saber les mides i proporcions del propi cos i llur correspondència amb talles de roba, sabates, ulleres, anells, etc. Familiaritzar-se amb l'ús de patrons.

Activitats. 1. Les talles. 2. Superfícies i robes. 3. Feu un vestit. 4. Coses a sobre.

Continguts matemàtics. Fraccions, mides, propor-cions, homotècies i semblances, proporcionalitat, mesures directes i indirectes.

FITXA 2. EL MÓN ULTRAMARÍ

Objectius. Saber avaluar preus i descomptes, així com característiques geomètriques dels elements per a menjar que es venen envasats.

Activitats. 1. L'oferta no-fresca. 2. Pes net-pes escorregut. 3. Preus i ofertes. 4. Control de qualitat.

Continguts matemàtics. Control de qualitat, mostreig, mitja, moda, superfície i capacitat-volum, relacions geomètriques, tant per cent, codificació-descodi-ficació, proporcionalitat.

FITXA 3. MATEMÀTICA FRESCA

Objectius. Aprendre a classificar els aliments frescos segons diferents criteris i necessitats.

Activitats. 1. Tot això és carn. 2. El peix en xarxes. 3. L'apartat verd. 4. Matemàtica i ous.

Continguts matemàtics. Classificacions múltiples en un mateix conjunt, mesures de pes, angles, repre-sentacions planes, diagrames, presa de decisions.

FITXA 4. MESURA I MENJAR

Objectius. Aprendre a valorar quantitativament tant els processos de produir menjars (receptes) com les planificacions de control del menjar (règims dietètics, àpats equilibrats)

Activitats. 1. Classifiqueu els aliments. 2. Cal menjar de tot. 3. Fem règim. 4. El teu consum energètic.

Continguts matemàtics. Fraccions, proporcionalitat, tants per cent, unitats de pes, calories i repartiments, tractament de la informació.

FITXA 5. GEOMETRIA DE L'ENVASAT

Objectius. Saber veure els envasos geomètricament, obsevant llur construcció, apilament, capacitat, relacions, etc.

Activitats. 1. Envasos convencionals. 2. El tetra-brick. 3. Mides dels pots. 4. La salsa de tomàquet.

Continguts matemàtics. Desenvolupaments plans, cossos espacials, superfícies i volums, representa-ció, elaboració de models, optimització.

FITXA 6. ARITMÈTICA DE CODIS

Objectius. Aprendre el significat dels codis presents en els elements de consum, llur descodificació i implicacions.

Activitats. 1. Codis de barres. 2. El famós PVP. 3. Mira la caducitat. 4. ISBN.

Continguts matemàtics. Codis numèrics, expressions posicionals, descodificació, informació, transformació d'informacions.

FITXA 7. EL PREU DE VIURE

Objectius. Saber estimar el cost de viure; tant en els seus aspectes fixes (impostos) com de consum variable.

Activitats. 1. Tots els costos. 2. Costos de lloguer o propietat. 3. On és més car? 4. IBI.

Continguts matemàtics. Operacions numèriques, tant per cent, grafismes estadístics, mitjana, mostra, extrapolació.

FITXA 8. COMPTES I REBUTS ENERGÈTICS

Objectius. Aprendre a llegir, interpretar, calcular i fer previsions sobre els rebuts i les factures energètiques (aigua, gas, llum).

Activitats. 1. El rebut de la llum. 2. El rebut del gas. 3. El rebut de l'aigua.

Continguts matemàtics. Decimals, tants per cent, unitats de mesura, proporcionalitat.

FITXA 9. NOMBRES TELEFÒNICS

Objectius. Saber interpretar les factures del telèfon i avaluar costos de trucades tenint en compte la distància, el temps i les tarifes de diferents ofertes.

Activitats. 1. Els números de telèfon. 2. Factures de telèfons. 3. Parla amb mòbils. 4. Truca en el moment oportú.

Continguts matemàtics. Operacions amb nombres, fraccions, nombres enters, distàncies geogràfiques, sistema horari universal, estratègies d'optimització.

FITXA 10. L'HABITATGE

Objectius. Saber veure els problemes de l'habitatge i les seves normes i regulacions socials.

Activitats. 1. L'habitatge ideal. 2. L'edificabilitat. 3. Dissenyeu un pis. 4. Cap a la cuina.

Continguts matemàtics. Geometria plana i espacial, relació superfície-columna, escala i grafs.

FITXA 11. LES COSES DE CASA

Objectius. Saber mides i mesures relacionades amb els objectes de la llar i llurs aplicacions.

Activitats. 1. Quantes coses tenim. 2. Guardar o donar. 3. Moblar sobre plànol. 4. Quant consumeixen?

Continguts matemàtics. Fraccions, decimals, mesures lineals, mesures superficials, mesures de volum i capacitat, proporcionalitat directa i indirecta.

FITXA 12. DEIXALLES

Objectius. Aprendre a fer classificacions i estimacions estadístiques en problemes de mesures.

Activitats. 1. Deixalles de moltes menes. 2. Punts negres. 3. Bosses de deixalles. 4. Quantes deixalles produïm?

Continguts matemàtics. Classificacions, avaluació estadística de mesures, volums-capacitats, mitges aritmètiques, modes.

FITXA 13. PER TERRA, MAR I AIRE

Objectius. Saber fer càlculs horaris i econòmics en torn dels viatges en tren, autobús regular, avió i vaixell i desenvolupar estratègies combinatòries i d'optimització en planificacions de viatges.

Activitats. 1. Anem de viatge. 2. Cal saber l'horari. 3. Preus d'un bitllet. 4. Còctel de transports.

Continguts matemàtics. Operacions aritmètiques, combinatòria, càlculs de màxims i mínims simples, elaboració de gràfics i taules.

FITXA 14. LA DECISIÓ DE MOTORITZAR-SE

Objectius. Saber calcular les conseqüències econòmiques que implica una motorització (cotxe o moto, impostos fixos, assegurances, reparacions, consums,...)

Activitats. 1. L'impacte dels cotxes. 2. L'antiguitat dels cotxes. 3. La durada d'un cotxe. 4. Cotxes i cost.

Continguts matemàtics. operacions amb nombres, equacions de primer grau, proporcionalitat, sistema mètric decimal, resolució de problemes.

FITXA 15. EL PREU DELS DINERS

Objectius. Saber calcular les implicacions econòmiques de les activitats monetàries més usuals dels consumidors (targetes de crèdit, canvi de moneda, interessos en comptes, prèstecs,...).

Activitats. 1. Les targetes de crèdit. 2. Xecs i comptes. 3. Canviant de moneda. 4. Préstecs i futur.

Continguts matemàtics. Tant per cent, progressió aritmètica i geomètrica, proporcionalitat directa, regla de tres, resolució de problemes.

B. FITXES DE SUPORT

Objectius. Propostes de treball molt concretes per practicar un concepte, una manera de raonar o un procediment, tots ells especialment indicats per a activitats de consolidació i itineraris alternatius.

Les activitats i els continguts tractats són:

I. Les unitats i el consumidor (unitats de mesura o venta)

II. Tria la mida (fraccions)

III. Entre la suma i el total (tant per cent)

IV. Pugen i baixen (enters)

V. Cada cosa al seu lloc (geometria espacial)

VI. Compara preus (dades en taules)

VII. Refia't de la publicitat (gràfiques)

VIII. Preu i qualitat (funcions)

IX. Nosaltres els consumidors (estadística descriptiva)

X. L'enquesta del consum (recollida i estudi de dades estadístiques)

 

SUGGERIMENTS