<

Nom de l'alumne ............................................................................................................................. Classe .........

Data d'inici ...................................................................... Data de lliurament .......................................................

Tema .....................................................................................................................................................................

 

1. Tema...............................................................................................................................................................

Breu descripció: .....................................................................................................................................................

Consells: ...............................................................................................................................................................

Referències: .........................................................................................................................................................

 

2. Condicions per a la realització del Projecte

Cal fer un guió sobre el pla de treball i consultar-lo amb el professor. Has de presentar el projecte en la data acordada, amb una extensió màxima de quatre pàgines.

 

3. Format de presentació de la memòria

  1. Portada. Títol exacte del projecte i nom de l'alumne que el presenta. També un breu resum de les finalitats i descobertes del i una llista de continguts.
  2. Text principal. Descripció acurada del projecte, indicant-ne els subapartats i la documentació gràfica i numèrica adequada.
  3. Conclusions. Resum dels descobriments i les seves limitacions.
  4. Mètodes matemàtics. Llista dels continguts i instruments matemàtics utilitzats.
  5. Recursos. Llibres consultats, material emprat, etc.
  6. Agraïments.

>