Activitat 4

I.B.I.

L’Impost de Bens Immobles (I.B.I.) es paga als Ajuntaments. La primera factura en pessetes és d’un habitatge de Barcelona. La segona factura és d’un habitatge d’una casa rural. ¿Quines diferències podeu apreciar entre aquestes factures? ¿Quants euros (1 euro = 166,386 pessetes) es pagarien anualment en cada cas?f7a4.JPG (12935 bytes)

inici